Monday, January 17, 2011

Your PC Hardware book.
இதில் power supply மற்றும் Motherboard பற்றி அனைத்து தகவல்களும் உள்ளது, power supply மற்றும் Motherboard ல் உள்ள அனைத்து Component கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அதனுடைய வரலாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை தற்காலிகமாக வெளியிடப்பட்ட free guide, இவற்றில் எளிய ஆங்கிலத்தால் எழுதப்பட்டுள்ளது மற்றும் நன்கு படத்துடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

 தரவிறக்கம் செய்ய 

No comments:

Post a Comment